Prázdný

0,00 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Prime Catering s.r.o. se sídlem Starokolínská 287, 280 02 Kolín IV, IČ: 035 00 667, DIČ: CZ03500667 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hotovkyonline.cz   

1) Všeobecná ustanovení

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchod-ními podmínkami (viz § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dál jen občanský zákoník nebo NOZ) prodávajícího, které jsou uveřejněny na internetových stránkách prodávajícího (viz dále). Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které vyplývají z občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné.

2) Objednávka

Kupující může provádět objednávání jídel po registraci uživatelského účtu. Kupující může objednávku zaslat přes

Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší objednávky je vyplnění veš-kerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávko-vém nebo registračním formuláři – jméno, příjmení, úplná adresa (včetně PSČ a části města), telefon a e-mail.

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vkládá. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy je třeba potvrzení objednávky prodávajícím.

Objednávky jsou přijímány vždy do 7:30 hodin na daný den nebo na celý týden až čtrnáct dnů. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v objednávce Vás budeme neprodleně kontaktovat. Objednávku je možné telefonicky stornovat nebo změnit její obsah, nejpozději však do daného dne doručení objednávky do 7:30 hodin.

3) Doprava

Objednané zboží doručujeme našim řidičem. Objednávka  je doručena vždy v daný den, na který byla objednána, v rozmezí  mezi 10 až 13 hodinou. Doprava v Kolíně je zdarma. Doprava mimo Kolín se řídí dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

4) Termín dodání

Termín dodání je v rozmezí  mezi 10-13 hodinou. Vždy v den, na který byla učiněna objednávka. Doba dovozu se může změnit, v případě špatné dopravní situace, nebo špatného počasí, defektu či havárie.

5) Forma úhrady

Za dovezené zboží můžete platit hotově nebo stravenkami (Sodex-ho Pass, Chequé dejeuner, Ticket Restaurant).

Dle dohody je možné u firemních zákazníků platba převodem se splatností 14-ti dnů.

6) Záruční podmínky

Na zboží je poskytnuta záruka dva dny od výroby, v rozsahu usta-novení obecně platných předpisů. Na hlavních jídlech je uveden datum spotřeby. Záruka se nevztahuje na závady způsobené: neo-právněným zásahem, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům vlivem živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci.

7) Reklamace

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.

Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít. O této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Při převzetí zboží bez zby-tečného prodlení provést kontrolu množství a druhu dodaného zbo-ží, o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zboží uchovávejte v chladničce. Vady vzniklé nevhodnou manipu-lací nebo skladováním nelze reklamovat.

Oprávněné reklamace budou řešeny okamžitě, případně vrácením kupní ceny (dle dohody). Pro úspěšné řešení reklamace je nezbyt-né kontaktovat kupujícího okamžitě, telefonicky nebo emailem.

8) Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kte-rého může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující může kdykoliv a bezplatně svůj uživatelský účet zrušit, tím budou veškerá data, která se účtu bezprostředně týkají okamžitě smazána.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nut-nou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9) Závěrečná ustanovení

Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.hotovkyonline.cz v den odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. 

Pro závazkové vztahy vzniklé na základě objednávky dle podmínek výše uvedených, se vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), zejména pak ustanovení § 1824 a násl.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 10. 2014 do odvolání nebo jejich změny.